مدیریت: مرتضی حاجهاشمی

تولیدکننده: تراورتن کرم و سفید حاجیآباد (صیقلی و موجدار و بیموج – چرمی، هوند)

تلفن: 031-33803298
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 10 (مرغ ناز)
تلفن همراه: 0913-1275831
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 10 (مرغ ناز)
031-33803298