عقیق سنگ بروجرد

عقیق سنگ بروجرد

مدیریت: احمدامیر سرداری

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای مرمریت

و گرانیت

تلفن: 066-42466512
نمابر 066-42466511
آدرس دفتر مرکزی: لرستان، بروجرد، ابتدای جاده اراک، جنب صابون سازی شــمیز، شرکت عقیق سنگ بروجرد
تلفن همراه: 0912-1202879
لرستان، بروجرد، ابتدای جاده اراک، جنب صابون سازی شــمیز، شرکت عقیق سنگ بروجرد
066-42466512