عقیق هنرکده سنگ

عقیق هنرکده سنگ

مدیریت: طالبی

تولیدکننده: انواع سنگهای ســاختمانی

(تراورتن، گرانیت، مرمریت و پله تزئینی)

تلفن: 051-36660206
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگــراه آســیایی (جاده قوچان،) شهر ســنگ، آزادی113، قطعه6، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-5112012 , 0915-3042825
مشــهد، بزرگــراه آســیایی (جاده قوچان،) شهر ســنگ، آزادی113، قطعه6، سمت چپ
051-36660206