مدیریت: طهماسبی فر

فرآوری و توزیع کلیه سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44116100
نمابر 021-44118942
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 12
تلفن همراه: 0912-1942606 : 6000528 -0912
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 12
021-44116100