مدیریت: محمود حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (مرمریت و تراورتن)

تلفن: 031-33802228
نمابر 031-33808037
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16فرعی
تلفن همراه: 0913-1197163
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16فرعی
031-33802228