مدیریت: سید محمود واعظ پور

تولیدکننده: مرمریت کرم استخوانی دهبید

تلفن: 071-44452040
نمابر 071-44451671
آدرس دفتر مرکزی: فارس، دهبید، صفاشــهر، کیلومتر5 جاده تهران
تلفن همراه: 0917-1529773
فارس، دهبید، صفاشــهر، کیلومتر5 جاده تهران
071-44452040