عمادی صنایع سنگ

عمادی صنایع سنگ

مدیریت: فرزاد عمادی

تولیدکننده: مرمریت

آدرس ایمیل: info@emadistone.ir
وب سایت: www.emadistone.ir
نمابر 031-33809595 , 031-33808585
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46، فرعی 50
تلفن همراه: 0913-1184268
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46، فرعی 50
0913-1184268