عمران صنایع سنگ

عمران صنایع سنگ

مدیریت: سید احمد مطلبی

تولیدکننده: مرمریت هرسین

نمابر 021-56222606
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــوش، مقابل سینما شباهنگ، داخل کارگاه، پلاک62
آدرس کارخانه: تهــران، اتوبــان تهران- قم، کیلومتــر 35، مقابل شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سنگبریها
تلفن همراه: 0912-1474223
تهران، شــوش، مقابل سینما شباهنگ، داخل کارگاه، پلاک62
0912-1474223