مدیریت: علیرضا حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن (ســفید عباسآباد، قرمز آذرشهر)

تلفن: 031-33803796
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان10 (مرغ ناز)
تلفن همراه: 0913-1624070
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان10 (مرغ ناز)
031-33803796