عموتقی صنایع سنگ

عموتقی صنایع سنگ

مدیریت: عموتقی

تولیدکننده: انواع تراورتن

 

 

 

تلفن: 031-33802382
نمابر 031-33804907
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 20 بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1289694 , 0913-0002382
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 20 بعد از چهارراه
031-33802382