غرب چشمه انجيره جرقويه

غرب چشمه انجيره جرقويه

موقعيــت: 240 كيلومتری جنوب شــرق

اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: محمد مهدی كرباسیزاده

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان نشــاط،

كوچه روشن خواه، پلاک 145

آدرس ایمیل: karbasimarble@hotmail.com
تلفن همراه: 0913-1181809