موقعيت: كرمان، غفارآباد بردســير، مجتمع

معدنی شماره 3

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، نبش گلشن6، سنگ راژان

 

 

تلفن همراه: 09121130450 * 09123584100