مدیریت: علی غفوریان

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، آزادی 115، صنایع سنگ غفوریان
تلفن همراه: 0915-5164175
مشهد، آزادی 115، صنایع سنگ غفوریان
0915-5164175