مدیریت: غلامیان

تولید کننده انواع مرمریت

تلفن: 33804327 -031 ,33800820 -031
آدرس دفتر مرکزی: (صالح نیا) : اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان24 / (اورچین1): اصفهان، شهرک صنعتی محمود‌آباد، فلکه گچ
تلفن همراه: 5605543 -0913 و 2091050-0913 / 3117208-0913 و 3041207-0913
33804327 -031 ,33800820 -031