مدیریت: مجید و حمید غلامی

عرضهکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: gholami_stone@yahoo.com
تلفن: 051-36652054 , 051-36655000
نمابر 051-36653054
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، انتهای خیابان سمت راست
تلفن همراه: 0915-1154668 , 0915-1132788
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، انتهای خیابان سمت راست
051-36652054 , 051-36655000