غلام راد و پسران

غلام راد و پسران

مدیریت: غلام رادمرد

تولیدکننـده: انواع سنگهای گرانیت، تراورتن و سمیرم

تلفن: 051-36651834 , 051-36670721
نمابر 051-36668167
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113، انتهــای میلان، ســمت چپ، میلان اصلی (جراح 5)
تلفن همراه: 0915-5151871 , 0915-5074078 , 0915-1103502 , 0915-1134697
مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113، انتهــای میلان، ســمت چپ، میلان اصلی (جراح 5)
051-36651834 , 051-36670721