غیاثوند (نمایندگی دهقانی)

غیاثوند (نمایندگی دهقانی)

مدیریت: علی دهقانی بیدگلی

تولیدکننده: سنگ ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 5جاده شاندیز، مدرس 25
تلفن همراه: 0915-1076686
کیلومتر 5جاده شاندیز، مدرس 25
0915-1076686