فاتح صنایع سنگ

فاتح صنایع سنگ

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-33802257
نمابر 031-338000321
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد)
تلفن همراه: 0913-3268331
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد)
031-33802257