مدیریت: فارسیان

طراحی و ســاخت و نصب انواع سفارشات

سنگی

تلفن: 051-36652757
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو)، بعد از سه راه دانش، آزادی 115، شهر سنگ
تلفن همراه: 0915-5179739 و 4040299-0915
مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو)، بعد از سه راه دانش، آزادی 115، شهر سنگ
051-36652757