مدیریت: مرادی

تولیدکننده: انــواع تراورتــن و مرمریت و

حجاری سنگ

تلفن: 071-38227619
نمابر 071-38220987
آدرس دفتر مرکزی: شیراز، بلوار امیرکبیر، نبش خیابان شهید فرض دقی
تلفن همراه: 0917-3115374 , 0917-1172114
شیراز، بلوار امیرکبیر، نبش خیابان شهید فرض دقی
071-38227619