مدیریت: کوروش جمال طبیعت

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی (تراورتن، مرمریت)

تلفن: 031-42524110
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 3، خیابان ششم مرکزی
تلفن همراه: 0913-1314698
اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 3، خیابان ششم مرکزی
031-42524110