مدیریت: محمود مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36647435
نمابر 025-36647538
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر9
تلفن همراه: 0912-1539665
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر9
025-36647435