مدیریت: رحم خدا دالوندی

تولیدکننده: چینی، تراورتن، گوهره، ابری

آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، کیلومتر 6جــاده دورود- بروجرد، روستای سیاه کله، جاده راه وترابری
تلفن همراه: 0916-6688829 , 0912-6672073
لرســتان، کیلومتر 6جــاده دورود- بروجرد، روستای سیاه کله، جاده راه وترابری
0916-6688829 , 0912-6672073