موقعيت: 25 كيلومتری جنوب غربی هرسين

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: اسکندر آزادی

آدرس بهرهبردار: كرمانشاه، خيابان سعدی،پلاک 53

تلفن همراه: 0918-1315465