فرجام صنایع سنگ

فرجام صنایع سنگ

مدیریت: سید مهدی حسینی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتن و

مرمریت، بورس کریستال

آدرس ایمیل: farjamstone@gmail.com
تلفن: 025-36640238
نمابر 025-36641804
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیــم تهران، 2کیلومتر بعداز پلیس راه
تلفن همراه: 0912-5512808
قم، جاده قدیــم تهران، 2کیلومتر بعداز پلیس راه
025-36640238