مدیریت: مطلبی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

تلفن: 021-56236551
نمابر 021-56236549
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد فشافویه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 3
حسن‌آباد فشافویه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 3
021-56236551