موقعيت: جاده امامزاده داوود

نوع سنگ: لاشه

بهرهبردار: شركت صبح احرار

آدرس بهرهبردار: تهران، ميدان هفت تير، خيابان شهيد سرتيپ لطفی، پلاک9، طبقه 5

تلفن: 021-88307114 : 021-88831900
021-88307114 : 021-88831900