مدیریت: علی سلطانیان

کلکسیونی بینظیر از زیباترین ســنگهای

ساختمانی

آدرس ایمیل: info@fardanstone.com
وب سایت: www.fardanstone.com
تلفن: 021-56235893
نمابر 021-56235892
آدرس دفتر مرکزی: آدرس نمایشگاه تهران: سهروردی شمالی، کوچه نقدی، پلاک31 / آدرس نمایشگاه مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن9 / آدرس انبار1: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن9، پلاک 16 / آدرس انبار2: اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 11، پلاک8
تلفن همراه: 0912-3182356 و 1124626-0912
آدرس نمایشگاه تهران: سهروردی شمالی، کوچه نقدی، پلاک31 / آدرس نمایشگاه مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن9 / آدرس انبار1: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن9، پلاک 16 / آدرس انبار2: اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 11، پلاک8
021-56235893