مدیریت: شاهین- سعیدی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی به صورت اسلب

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 44
تلفن همراه: 1112340 -0913 و 1197324-0913
اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 44