فرد اسلامی صنایع سنگ

فرد اسلامی صنایع سنگ

مدیریت: شاه زمانی

تولیدکننده: تراورتن

 

 

 

تلفن: 031-33802328
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآبـاد، خیابان12، بین 12 و 14، فرعی 12
تلفن همراه: 3260229 -0913
اصفهان، محمودآبـاد، خیابان12، بین 12 و 14، فرعی 12
031-33802328