مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: مرمریت گوهره خرمآباد

تلفن: 031-33804084
نمابر 031-33802163
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
تلفن همراه: 0913-3013227
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
031-33804084