مدیریت: ستاره

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن

آدرس ایمیل: setareh_fard@yahoo.com
نمابر 031-33807665 , 031-33804490
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان10 (مرغ ناز)
تلفن همراه: 0913-9654761 , 0913-1127749
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان10 (مرغ ناز)
0913-9654761 , 0913-1127749