مدیریت: بلخاری

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت

تلفن: 031-33802018
نمابر 031-33804468
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، بعداز چهارراه
تلفن همراه: 0913-3187558
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، بعداز چهارراه
031-33802018