مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

تلفن: 031-33802049 , 031-338000965 , 031-33800245
نمابر 031-33800964
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 14
تلفن همراه: 2131197 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 14
031-33802049 , 031-338000965 , 031-33800245