مدیریت: اخوان مختاری

تولیدکننده: کریستال

تلفن: 031-33802103
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی26، خیابان 26
تلفن همراه: 0913-1111333
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی26، خیابان 26
031-33802103