مدیریت: مومنی

تولیدکننده: مرمریت – تراورتن

تلفن: 031-33804753
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
تلفن همراه: 0913-2026822
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
031-33804753