مدیریت: سلطانی

تولیدکننده: گرانیت نهبندان

تلفن: 031-33807340 a
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1194032
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33807340