مدیریت: مختاری – مالکی

تولیدکننده: انواع مرمریت، پرطاووسی سفید

و کرم

تلفن: 031-33802538
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه اتفاق
تلفن همراه: 1123567 -0913 (مختاری) و3283471-0913 (مالکی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه اتفاق
031-33802538