فرهاد صنایع سنگ

فرهاد صنایع سنگ

مدیریت: صادقی

تولیدکننده: تراورتن کرم و رنگی

 

 

 

تلفن: 031-33802119
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18 (آرد)
تلفن همراه: 0913-2174010 , 0913-1888847 , 0913-1123815
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18 (آرد)
031-33802119