مدیریت: فرهاد مرادی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینــی (تراورتــن، گرانیــت، مرمریت،

گیوتین، جدول سنگی)

تلفن: 051-36670831
نمابر 051-36582171
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آسیایی، اول شهر سـنگ، بین آزادی 99و 101، قطعه چهارم
تلفن همراه: 0915-3131149
مشــهد، بزرگراه آسیایی، اول شهر سـنگ، بین آزادی 99و 101، قطعه چهارم
051-36670831