مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن

 

 

 

 

تلفن: 031-33808160-61
نمابر 031-33808162
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، بعد از پمپ بنزین تاج، خیابان 44
تلفن همراه: 0913-1123502
اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، بعد از پمپ بنزین تاج، خیابان 44
031-33808160-61