فروردین مجتمع سنگ

فروردین مجتمع سنگ

مدیریت: حامد سعیدی

تولیدکننده: مرمریت

آدرس ایمیل: info@totemnature.com , totemnature@yahoo.com
تلفن: 031-33807827 , 031-33804837
نمابر 031-33802498
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1178014
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33807827 , 031-33804837