مدیریت: عرب

تولیدکننـده: انواع سنگ‌های گیوتین

 

 

 

تلفن: 031-33803785
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، اول جاده گز
تلفن همراه: 1177709 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، اول جاده گز
031-33803785