نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 25 كيلومتری شمال غرب محلات

بهرهبردار: حميدرضا ميرزایی

آدرس بهرهبردار: دليجان، دودهک، روستای

خورهه، مقابل پاسگاه

تلفن: 0864-3413732
نمابر 0864-3323377
تلفن همراه: 0918-3660535 * 0918-3650722 * 0918-1663499 * 0912-8660150
0864-3413732