مدیریت: میرزایی- صادقی

تولیدکننده: تراورتن شکلاتی موج ریز و کرم

 

تلفن: 3323377 -0864 : 3413732 -0864
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، دلیجان، دودهک، روستای خورهه، روبروی پاسگاه
تلفن همراه: 3660535 -0918 : 3650722 -0918 : 1663499 -0918
مرکزی، دلیجان، دودهک، روستای خورهه، روبروی پاسگاه
3323377 -0864 : 3413732 -0864