مدیریت: سعادت

تولیدکننده: ســنگهای تراورتن

آدرس ایمیل: info@falatfiroze.com
وب سایت: www.falatfiroze.com
تلفن: 031-33804408
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1111070
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
031-33804408