مدیریت: فلاح

تولیدکننــده: انواع تراورتن کــرم (چرمی،

رزینی، بیموج)

تلفن: 051-36655893
نمابر 051-36676235
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده ســنتو، شهر سنگ، آزادی 115، بعد از ســه راهی دوم، سمت چپ، صنایع سنگ فلاح
تلفن همراه: 0915-3141406 , 0915-5146325
مشــهد، جاده ســنتو، شهر سنگ، آزادی 115، بعد از ســه راهی دوم، سمت چپ، صنایع سنگ فلاح
051-36655893