مدیریت: سید یداله افضلی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

نمابر 031-42522964
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، شــهرک صنعتی اسفیدواجان، خیابان دوم مرکزی
تلفن همراه: 0913-3330567 , 0913-1310818 , 0913-4045140
اصفهان، نجف‌آباد، شــهرک صنعتی اسفیدواجان، خیابان دوم مرکزی
0913-3330567 , 0913-1310818 , 0913-4045140