فلق صنایع سنگ

فلق صنایع سنگ

مدیریت: علی نادری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن شکلاتی و کرم یزد و کاشان، مرمریت فراز و صلصالی)

تلفن: 031-33804595
نمابر 031-33800479
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ،) کوی اول، سمت راست
تلفن همراه: 0913-1186072 , 0913-3146485 , 0913-1172301
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ،) کوی اول، سمت راست
031-33804595