مدیریت: بلوری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33804350
نمابر 031-33807756
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، بین 18و 20
تلفن همراه: 2069987 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، بین 18و 20
031-33804350